Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Přijímací zkoušky

Jak se přihlásit ke studiu na ACGA - 1. kolo

Požadovaná dokumentace: 

 1. Přihláška ke vzdělávání vč. studijních průměrů (strana dvě přihlášky nebo ověřené kopie vysvědčení)
 2. Dotazník uchazeče: vzdělávací program WWE "Worldwide Education" - AJ + FJ/ŠJ/NJ
 3. Dotazník uchazeče: vzdělávací program WWE jap "Worldwide Education" - AJ + JAP

Termín podání přihlášek: do 28. 2. 2020 (osobní předání v pátek do 13 hodin). Přihlášku je možné předat osobně do kanceláře školy ve dnech pondělí až čtvrtek 8.00 - 13.00h a 15.30 - 18.30h, v pátek do 13h nebo poslat poštou.  

Chcete studovat cizí jazyky v prestižní lokalitě centra Prahy? Využijte možnosti přihlášení nebo přestupu.
Gymnaziální školní vzdělávací program „Worldwide Education“ – celosvětové vzdělávání“ má vynikající úroveň pedagogického sboru včetně kvalifikovaných rodilých mluvčí, jehož prioritním cílem je připravit studenty pro studium na vysokých školách a univerzitách v ČR i zahraničí.

 • Jsme prestižní školou vyučující cizí jazyky prostřednictvím rodilých mluvčí.
 • Klademe důraz na individuální přístup a nízký počet žáků ve třídě.
 • Rozvíjíme efektivní týmovou spolupráci.

Pro školní rok 2020-21 budeme přijímat

Worldwide Education (jazykové zaměření) 72 (tři třídy)
Worldwide Education (japonský program) 21 (jedna třída)

 
Máte jedinečnou možnost stát se studentem prestižního jazykového gymnázia s mezinárodním zázemím a získat kvalitní vzdělání v samém srdci Prahy.

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020-2021 oficiálně vyhlásila ředitelka školy dne 30. 1. 2020. Plné znění ke stažení. 

Přijímací řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou povinně zahrnuje konání JEDNOTNÉ přijímací zkoušky v dubnu 2020.

JEDNOTNÁ přijímací zkouška (povinná pro všechny uchazeče, organizuje CERMAT, na celkovém hodnocení se podílí 60 %)

 • Písemný didaktický test z českého jazyka a literatury, max. 50 bodů
 • Písemný didaktický test z matematiky, max. 50 bodů

Celkové hodnocení za oba testy představuje součet lepších bodových hodnocení z MA a ČJL.

Testová zadání k procvičování: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Uchazeči vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí: https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni/uchazeci-vzdelavajici-se-dlouhodobe-v-zahranici

 

 

Kritérium

Hodnocení - body

Diskvalifikace

Písemný didaktický test z českého jazyka a literatury

max. 50 bodů

Hranice úspěšnosti: 31 bodů

počet získaných bodů je 30 a nižší

Písemný didaktický test z matematiky

max. 50 bodů

-

celkem

100

Hranice úspěšnosti: 51 bodů

počet získaných bodů je 50 a nižší

 

Termíny v 1. kole - čtyřleté obory:

 • 1. termín: úterý 14. dubna 2020
 • 2. termín: středa 15. dubna 2020

ŠKOLNÍ přijímací zkouška (povinné splnění jednotlivých kritérií, na celkovém hodnocení se podílí 40 %)

 • Celkový studijní průměr, max. 37 bodů, min. 0 bodů
 • Motivační pohovor v ČJ, max. 53 bodů, min. 33 bodů
 • Slohová etuda, max. 5 bodů, min. 1 bod
 • Znalostní test z anglického jazyka, 5 bodů

Termíny v 1. kole - čtyřleté obory:

 • 1. termín: úterý 14. dubna 2020
 • 2. termín: středa 15. dubna 2020

Termíny pro motivační pohovoru: 14. - 17. dubna 2020. Konkrétní termín bude uvedený v pozvánce ke zkoušce. 

Kritéria celkového hodnocení v 1. kole

 • 60 % výsledek jednotných přijímacích zkoušek
 • 40 % výsledek školní přijímací zkoušky včetně prospěchu z předchozího vzdělávání (dva poslední roky)
 • Celkový maximální možný bodový zisk v přijímacím řízení v 1. kole: 200 bodů u programu "Worldwide Education". 

Informace pro uchazeče – cizí státní příslušníky:

Na základě zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 20, odstavec 4 se osobám, které nejsou státními příslušníky České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, při přijímacím řízení ke vzdělávání ve střední škole promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání těchto osob v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Žáci se specifickými poruchami učení (SPU)

Pokud chce uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci přijímacího řízení uplatnit doporučení podpůrného opatření týkajícího se průběhu a hodnocení přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání, je povinen doložit platné doporučení vydané školským poradenským zařízením. https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni/uchazeci-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznámí zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na webových stránkách a na nástěnce školy ve 2. patře.
Postup po přijetí: bod 1-3 se zpravidla provádí ve stejný den.

 1. Převzetí rozhodnutí o přijetí - osobní předání
 2. Odevzdání zápisového lístku = potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu
 3. Uzavření smlouvy o studiu
 4. Úhrada školného

Zápisový lístek

Zápisový lístek s údaji identifikujícími uchazeče vydává uchazeči, který je žákem základní školy, tato základní škola. Ostatním uchazečům nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, který se nevzdělává v základní škole vydává zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče na základě ověření jeho totožnosti (realizováno prostřednictvím základních škol), nebo jej uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče na základě písemné žádosti krajský úřad zasílá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou.
Uchazeč je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení předložit vyplněný a podepsaný zápisový lístek řediteli střední školy.
Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. V případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání, podá uchazeč nebo zákonný zástupce řediteli školy, kde již odevzdal zápisový lístek, písemnou žádost o jeho vrácení s přiloženým rozhodnutím o přijetí na základě odvolání.

Rozhodnutí o nepřijetí

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu odesílá ředitel školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem (CERMAT) poštou „do vlastních rukou“. Nepřijatí uchazeči a jejich zákonní zástupci mají možnost seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí a vyjádřit se k nim v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) osobně v pondělí 4. 5. 2020 mezi 18 – 19 hodinou v kanceláři školy. Případné písemné vyjádření k podkladům je nutné doručit nejpozději 4. 5. 2020.

Odvolání proti nepřijetí

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho oznámení k MHMP, a to podáním učiněným u ředitele školy, který rozhodnutí vydal.

Uchazeči o studium – vzdělání ve škole mimo území ČR

U uchazeče s cizím nebo českým státním občanstvím, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR a požádal o prominutí konání přijímací zkoušky z českého jazyka se způsobilost vzdělávat se v českém jazyce ověří formou rozhovoru (komisionální zkouška, max. 50 bodů). Na základě výsledku rozhovoru bude rozhodnuto o přijetí (nepřijetí). Nutno podat žádost o prominutí zkoušky z ČJ. https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni/uchazeci-vzdelavajici-se-dlouhodobe-v-zahranici

Uchazeči, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, přiloží k přihlášce dle vyhlášky 671/04 Sb. § 1 odst. 1:

 • doklad o splnění povinné školní docházky v případě uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou,
 • v případě dokladů vyhotovených v jiném než českém nebo slovenském jazyce přiloží uchazeč jejich úřední překlad do českého jazyka,
 • nejpozději k datu nástupu ke studiu předloží povolení k pobytu na území České republiky a k datu nástupu ke studiu doklad o pojištění
 • zápisový lístek obdrží na základě žádosti na krajském úřadu dle místa trvalého bydliště, nebo dle sídla školy, kam se uchazeč hlásí.

Kontaktní údaje

Anglicko-české gymnázium AMAZON
Rytířská 10, 110 00 Praha 1
Tel. 731 013 003, 731 007 800
E-mail: info@acga.cz
www.gymnazium-amazon.cz

Den otevřených dveří: Zájemce zveme na prohlídku školy. Den otevřených dveří probíhá individuálně (pondělí nebo středa). Termín osobní konzultace je nutné domluvit telefonicky 731 007 800 v předstihu.

Zpět na stránku Pro zájemce
 • British Council
 • AIESEC
 • People to People International
 • The European Year of Volunteering 2011
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.