Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young. - Henry Ford

Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Studijní obor: Gymnázium s jazykovým zaměřením

Anglicko-české gymnázium AMAZON je gymnázium orientované na výuku současných evropských a světových jazyků se specifickým důrazem na angličtinu vyučovanou kvalifikovanými rodilými mluvčími. Přítomnost kvalifikovaných rodilých mluvčích při výuce cizích jazyků působí motivačně a přináší výsledky.

Lekce jsou vedeny v angličtině, což vám umožní nejbližší kontakt s jazykem. U začátečníků a mírně pokročilých je zajištěn výklad gramatiky v češtině. Nadstandardní způsob výuky cizích jazyků vychází z aktuální potřeby vzdělávat a připravovat studenty pro studium na vysokých školách nebo univerzitách v ČR i zahraničí.

Na gymnáziu AMAZON naleznete nejširší škálu výuky cizích jazyků:

  • angličtina
  • arabština
  • čínština
  • francouzština
  • italština
  • japonština
  • latina
  • němčina
  • portugalština
  • ruština
  • španělština

V prvním ročníku školy je výuka orientována zejména na rozšíření jazykových vědomostí a dovedností s tím, že v dalších letech výrazně naroste počet a podíl předmětů vyučovaných v anglickém jazyce. Zaměření na překlady a tlumočení AJ-ČJ je součástí jazykové výuky i v nabídce volitelných předmětů. Odborné předměty budou vyučovány v angličtině od 3. ročníku.
Evropský den jazykůJazykové lekce jsou založeny na osnovách a směrnicích Rady Evropy pro výuku jazyků - The Council of Europe Framework of Languages. Intenzivně rozvíjíme všechny čtyři jazykové dovednosti: mluvení, čtení, psaní a poslech vedoucí ke složení mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek (PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL). Z iniciativy Rady Evropy každoročně 26. září slavíme Evropský den jazyků. Studenti jsou rozděleni do studijních skupin na základě stupně pokročilosti, který se stanoví dle výsledku znalostního testu. U začátečníků se provádí pouze zápis do studijní skupiny. Vstupní jazykové úrovně: začátečníci, falešní začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí, více pokročilí/bilingvní studenti.

Jazykové znalosti - výstup

Cílem čtyřletého studia cizích jazyků je plynulá konverzace v cizím jazyce se širokou slovní zásobou, schopnost naslouchat a rozumět, výborná znalost gramatiky a písemného projevu, doplněná o kulturu a reálie cizích zemí, obchodní angličtinu a další praktické dovednosti.
S platností od 1. 9. 2008 vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu "Worldwide Education", který vychází z rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání. Učební plán v souladu s RVP stanovuje vzdělávací oblasti, příslušné obory a jejich časové dotace pro každý ročník. Vzhledem k zaměření školy je obor "Jazyk a jazyková komunikace" v oblasti anglického jazyka a dalších jazyků značně posílen.

Podporujeme moderní formy výuky, mezi které patří využívání metody interaktivního vyučování. Nízký počet žáků ve třídách (16-24 žáků) umožňuje individuální přístup pedagogů ke studentům.

Základní výuka přírodovědných předmětů je zajišťována v učebnách gymnázia, kde jsou k dispozici moderní výukové prostředky (interaktivní tabule ActivBoard včetně hlasovacího systému ActivVote, dataprojektory, LED/LCD televize, připojení na internet, přenosná chemická laboratoř). Škola průběžně vytváří sbírky přírodnin.

Experimentální výuka je zajišťována na specializovaných pracovištích, jako je Matematicko-fyzikální fakulta Karlovy univerzity a Vysoká škola chemicko-technologická. Studenti se zúčastňují přírodovědných exkurzí a přednášek na pracovištích Akademie věd ČR a dalších institucí a zapojují se do přírodovědných aktivit jako je např. Program GLOBE a další.
Cílem studia je získat akademické vzdělání s vynikající znalostí světových jazyků a osvojit si využívání komunikačních a informačních technologií v praxi.
V průběhu studia si žák osvojí klíčové kompetence představující soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě.

Druhy kompetencí:

  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní
  • kompetence sociální a personální
  • kompetence občanská
  • kompetence k podnikavosti

Základem výuky jsou předměty shodné s učebními plány na státním gymnáziu, které vychází z osnov rámcového vzdělávacího programu gymnaziálního vzdělávání RVPG MŠMT s rozšířenou výukou cizích jazyků (angličtiny, francouzština, italština, němčina, španělština, ruština, japonština, čínština, latina).

Vzdělávací oblasti:

  • Jazyk a jazyková komunikace
  • Matematika a její aplikace
  • Člověk a příroda
  • Člověk a společnost
  • Člověk a svět práce
  • Umění a kultura
  • Člověk a zdraví
  • Informatika a informační a komunikační technologie

Průřezová témata pomáhají doplňovat či propojovat to, co si žáci během studia osvojili a příznivě ovlivňují i proces utváření a rozvíjení klíčových kompletencí.

  • Osobnostní a sociální výchova
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
  • Multikulturní výchova
  • Environmentální výchova
  • Mediální výchova

Studenti jsou rozděleni do studijních skupin na základě stupně pokročilosti, který se stanoví dle výsledku znalostního testu. U začátečníků se provádí pouze zápis do studijní skupiny.

Učební plán "Worldwide Education"

Cíle vzdělávání

Anglicko-české gymnázium AMAZON usiluje o naplnění těchto cílů:

  • vybavit žáky klíčovými kompetencemi na úrovni gymnáziálního vzdělávání
  • vybavit žáky širokým vzdělanostním základem na úrovni gymnaziálního vzdělávání
  • připravit žáky k celoživotnímu učení, profesnímu, občanskému i osobnímu uplatnění

Organizace, systém studia a klasifikace odpovídají standardům gymnaziálního vzdělávání. Základem výuky jsou předměty shodné s učebními plány vycházející z osnov rámcového vzdělávacího programu gymnaziálního vzdělávání RVP G MŠMT s rozšířenou výukou cizích jazyků. Vybrané volitelné předměty jsou vyučovány v angličtině od 3. ročníku. Vyučování začíná v 8.30h.
Studijní stupně:

  • 1. ročník – Freshmen level
  • 2. ročník – Sophomore level
  • 3. ročník – Junior level
  • 4. ročník – Senior level

Učební plán: 79-41-K/41 Gymnázium, ŠVP „Worldwide Education“ - celosvětové vzdělávání

PředmětTýdenní hodinová dotace v jednotlivých ročnících studiaPočet hodin celkem
I.II.III.IV.
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16
Cizí jazyk ANGLIČTINA vč. konverzace 7 6 6 6 25
Cizí jazyk (NJ, FJ, ŠJ) + konverzace 2+2 2+2 2+2 2+2 8+8
Matematika 3 4 4 0 11
Základy společenských věd 2 2 2 2 8
Dějepis 2 2 2 2 8
Zeměpis 1 2 2 0 5
Fyzika 2 2 1 0 5
Chemie 2 2 1 0 5
Biologie 2 2 2 0 6
Kariéra 21 (Člověk a svět práce) 0 0 0 1 1
Kultura 21 1 0 0 0 1
Informatika a výpočetní technika 1 1 1 1 4
Estetická výchova (HV/VV) 2 2 0 0 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Zdraví 21 (Výchova ke zdraví) 0 0 1 0 1
Volitelný předmět č. 1 (v AJ) 0 0 2 2 4
Volitelný předmět č. 2 (v AJ) 0 0 1 2 2
Volitelný předmět č. 3 0 0 0 2 2
Volitelný předmět č. 4 0 0 0 2 2
Celkem 35 35 35 30 135

 

Zpět na stránku Vzdělávací program
  • British Council
  • AIESEC
  • Europass
  • Financován Evropskou unií
  • UNICEF
  • ADRA
  • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.
Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše