Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Vedení školy

Střední škola: Anglicko-české gymnázium AMAZON

Zřizovatelem školy a ředitelkou je paní Eva Kudrnová a společnost EuroEdu s.r.o., která je právnickou osobou, a ze zákona poskytuje veřejnosti vzdělávací služby za předem stanovených a pro všechny účastníky stejných podmínek.

Statutární orgán a ředitelka: Mgr. Eva Kudrnová

Zástupkyně statutárního orgánu, jednatelka pro ekonomiku a vnější vztahy: Pavla Bajuszová
Vedoucí distančního vzdělávání, didaktika: doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.

Společenská odpovědnost - Corporate Social Responsibility

Anglicko-české gymnázium AMAZON v kontextu vzdělávací organizace aktivně uplatňuje zásady „Společenské odpovědnosti firem – Corporate Social Responsibility (CSR), což znamená dobrovolné integrování principů trvale udržitelného rozvoje do dlouhodobé strategie organizace i do každodenních operací, včetně interakce s firemními stakeholdery (dodavatelé, odběratelé, zaměstnanci, management, akcionáři, stát, region, ekologická sdružení) na úrovni transparentnosti, udržování dobrých vztahů a ochrana duševního vlastnictví.


Společenská odpovědnost v praxi se projeví ve trojí odpovědnosti:

 1. ekonomické oblasti
 2. sociální oblasti
 3. environmentální oblasti.

Školská rada

V souladu s ustanovením § 167 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, zřídila dne 17. června 2008 ředitelka školy školskou radu, stanovila počet jejích členů v celkovém počtu šest (6) a vydala volební řád.
Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
Řádné volby do školské rady proběhly 24. září 2008 v souladu s volebním řadem školské rady, doplňující volby se konaly 1.9.2010, 30.9.2010, 25.11.2014. Řádné volby zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků 27.11.2017.

Členové školské rady Anglicko-českého gymnázia AMAZON:

 1. Vladimíra Janečková – jmenována zřizovatelem
 2. Pavla Bajuszová – jmenována zřizovatelem
 3. Michael Maritato - zástupce volený pedagogickými pracovníky
 4. Veronika Aubrechtová – zástupce volený pedagogickými pracovníky
 5. Jana Firstová – zástupce volený zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky
 6. Luboš Rejchrt – zástupce volený zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky

Předseda: Pavla Bajuszová
Oznámení o konání řádných voleb do školské rady Anglicko-českého gymnázia AMAZON

 • Volit se budou dva členové z řad zákonných zástupců pro funkční období 1.12.2017 - 30.11.2020
 • Oznámení o konání voleb je ke stažení
 • Termín konání: 27. 11. 2017 (8:00 - 17:00 hodin)
 • Termín pro podání návrhů na kandidáty je do 21. 11. 2017. Přihláška kandidáta zde.
 • Zápis z voleb ke stažení
 • Nejbližší zasedání: 11. ledna 2018

Funkce rady

§ 168 odst. 1, 2, 3, 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
(1) Školská rada

 1. vyjadřuje se k návrhům školských vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční správu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád, ve středních školách a vyšších odborných školách, stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení ředitele školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanových těmito zvláštními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tímto není dotčeno.
(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci1 písmeno b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písmena b) až d )do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
(4) Ve školách , které nejsou zřízeny státem, krajem nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

Rodice vitani

"Rodiče vítáni" = škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Jsme přesvědčeni, že partnerská komunikace školy a rodičů má pozitivní vliv na rozvoj osobnosti dítěte, jeho psychiku a výsledky ve vzdělávání.

Zpět na stránku O škole
 • British Council
 • AIESEC
 • People to People International
 • The European Year of Volunteering 2011
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.

Abyste mohli využívat všechny funkce stránek, je potřeba váš souhlas s ukládáním souborů cookies. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím