Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Studijní obor: Gymnázium s jazykovým zaměřením

Anglicko-české gymnázium AMAZON je gymnázium orientované na výuku současných evropských a světových jazyků se specifickým důrazem na angličtinu vyučovanou kvalifikovanými rodilými mluvčími. Přítomnost kvalifikovaných rodilých mluvčích při výuce cizích jazyků působí motivačně a přináší výsledky.

Grad_Yemi

Lekce jsou vedeny v angličtině, což vám umožní nejbližší kontakt s jazykem. U začátečníků a mírně pokročilých je zajištěn výklad gramatiky v češtině. Nadstandardní způsob výuky cizích jazyků vychází z aktuální potřeby vzdělávat a připravovat studenty pro studium na vysokých školách nebo univerzitách v ČR i zahraničí.

Na gymnáziu AMAZON naleznete nejširší škálu výuky cizích jazyků:

 • angličtina
 • arabština
 • čínština
 • francouzština
 • italština
 • japonština
 • latina
 • němčina
 • portugalština
 • ruština
 • španělština

V prvním ročníku školy je výuka orientována zejména na rozšíření jazykových vědomostí a dovedností s tím, že v dalších letech výrazně naroste počet a podíl předmětů vyučovaných v anglickém jazyce. Zaměření na překlady a tlumočení AJ-ČJ je součástí jazykové výuky i v nabídce volitelných předmětů. Odborné předměty budou vyučovány v angličtině od 3. ročníku.
Evropský den jazykůJazykové lekce jsou založeny na osnovách a směrnicích Rady Evropy pro výuku jazyků - The Council of Europe Framework of Languages. Intenzivně rozvíjíme všechny čtyři jazykové dovednosti: mluvení, čtení, psaní a poslech vedoucí ke složení mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek (PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL). Z iniciativy Rady Evropy každoročně 26. září slavíme Evropský den jazyků. Studenti jsou rozděleni do studijních skupin na základě stupně pokročilosti, který se stanoví dle výsledku znalostního testu. U začátečníků se provádí pouze zápis do studijní skupiny. Vstupní jazykové úrovně: začátečníci, falešní začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí, více pokročilí/bilingvní studenti.

Jazykové znalosti - výstup

Cílem čtyřletého studia cizích jazyků je plynulá konverzace v cizím jazyce se širokou slovní zásobou, schopnost naslouchat a rozumět, výborná znalost gramatiky a písemného projevu, doplněná o kulturu a reálie cizích zemí, obchodní angličtinu a další praktické dovednosti.
S platností od 1. 9. 2008 vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu "Worldwide Education", který vychází z rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání. Učební plán v souladu s RVP stanovuje vzdělávací oblasti, příslušné obory a jejich časové dotace pro každý ročník. Vzhledem k zaměření školy je obor "Jazyk a jazyková komunikace" v oblasti anglického jazyka a dalších jazyků značně posílen.

Podporujeme moderní formy výuky, mezi které patří využívání metody interaktivního vyučování. Nízký počet žáků ve třídách (16-24 žáků) umožňuje individuální přístup pedagogů ke studentům.

Základní výuka přírodovědných předmětů je zajišťována v učebnách gymnázia, kde jsou k dispozici moderní výukové prostředky (interaktivní tabule ActivBoard včetně hlasovacího systému ActivVote, dataprojektory, LED/LCD televize, připojení na internet, přenosná chemická laboratoř). Škola průběžně vytváří sbírky přírodnin.

Experimentální výuka je zajišťována na specializovaných pracovištích, jako je Matematicko-fyzikální fakulta Karlovy univerzity a Vysoká škola chemicko-technologická. Studenti se zúčastňují přírodovědných exkurzí a přednášek na pracovištích Akademie věd ČR a dalších institucí a zapojují se do přírodovědných aktivit jako je např. Program GLOBE a další.
Cílem studia je získat akademické vzdělání s vynikající znalostí světových jazyků a osvojit si využívání komunikačních a informačních technologií v praxi.
V průběhu studia si žák osvojí klíčové kompetence představující soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě.

Druhy kompetencí:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanská
 • kompetence k podnikavosti

Základem výuky jsou předměty shodné s učebními plány na státním gymnáziu, které vychází z osnov rámcového vzdělávacího programu gymnaziálního vzdělávání RVPG MŠMT s rozšířenou výukou cizích jazyků (angličtiny, francouzština, italština, němčina, španělština, ruština, japonština, čínština, latina).

Vzdělávací oblasti:

 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Matematika a její aplikace
 • Člověk a příroda
 • Člověk a společnost
 • Člověk a svět práce
 • Umění a kultura
 • Člověk a zdraví
 • Informatika a informační a komunikační technologie

Průřezová témata pomáhají doplňovat či propojovat to, co si žáci během studia osvojili a příznivě ovlivňují i proces utváření a rozvíjení klíčových kompletencí.

 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Multikulturní výchova
 • Environmentální výchova
 • Mediální výchova

Studenti jsou rozděleni do studijních skupin na základě stupně pokročilosti, který se stanoví dle výsledku znalostního testu. U začátečníků se provádí pouze zápis do studijní skupiny.

Učební plán "Worldwide Education"

Cíle vzdělávání

Anglicko-české gymnázium AMAZON usiluje o naplnění těchto cílů:

 • vybavit žáky klíčovými kompetencemi na úrovni gymnáziálního vzdělávání
 • vybavit žáky širokým vzdělanostním základem na úrovni gymnaziálního vzdělávání
 • připravit žáky k celoživotnímu učení, profesnímu, občanskému i osobnímu uplatnění

Organizace, systém studia a klasifikace odpovídají standardům gymnaziálního vzdělávání. Základem výuky jsou předměty shodné s učebními plány vycházející z osnov rámcového vzdělávacího programu gymnaziálního vzdělávání RVP G MŠMT s rozšířenou výukou cizích jazyků. Vybrané volitelné předměty jsou vyučovány v angličtině od 3. ročníku. Vyučování začíná v 8.30h.
Studijní stupně:

 • 1. ročník – Freshmen level
 • 2. ročník – Sophomore level
 • 3. ročník – Junior level
 • 4. ročník – Senior level

Učební plán: 79-41-K/41 Gymnázium, ŠVP „Worldwide Education“ - celosvětové vzdělávání

PředmětTýdenní hodinová dotace v jednotlivých ročnících studiaPočet hodin celkem
I.II.III.IV.
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16
Cizí jazyk ANGLIČTINA vč. konverzace 7 6 6 6 25
Cizí jazyk (NJ, FJ, ŠJ) + konverzace 2+2 2+2 2+2 2+2 8+8
Matematika 3 4 4 2 13
Základy společenských věd 2 2 2 2 8
Dějepis 2 2 2 2 8
Zeměpis 1 2 2 0 5
Fyzika 2 2 1 0 5
Chemie 2 2 1 0 5
Biologie 2 2 2 0 6
Kariéra 21 (Člověk a svět práce) 0 0 0 1 1
Kultura 21 1 0 0 0 1
Informatika a výpočetní technika 1 1 1 1 4
Estetická výchova (HV/VV) 2 2 0 0 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Zdraví 21 (Výchova ke zdraví) 0 0 1 0 1
Volitelný předmět č. 1 (v AJ) 0 0 2 2 4
Volitelný předmět č. 2 (v AJ) 0 0 1 1 2
Volitelný předmět č. 3 0 0 0 2 2
Volitelný předmět č. 4 0 0 0 2 2
Celkem 35 35 35 31 136

 

Zpět na stránku Vzdělávací program
 • British Council
 • AIESEC
 • People to People International
 • The European Year of Volunteering 2011
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.