Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young. - Henry Ford

Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Informace pro rodiče

Vybrat správně střední školu je prvním a klíčovým krokem. Při rozhodování také zvažte stále rostoucí význam vzdělání. Maturita se stala nezbytností.
V souvislosti se záměrem ministerstva školství budou zvyšovány počty gymnázií a jejich studentů. V přímé závislosti porostou počty přijímaných na vysoké školy. Rozšiřovat se bude hlavně nabídka tříletého bakalářského studia, zaměřeného více na praxi. Absolventi gymnázií tvoří nejmenší skupinu nezaměstnaných.

Nebojte se zvolit pro své dítě gymnázium, i když to třeba dnes vypadá, že jeho šance vystudovat vysokou školu jsou malé. Žádná investice se nevyplatí více než investice do vzdělávání.
Nejdůležitější informací pro správné rozhodnutí je vědět, jak je na tom vaše dítě ve srovnání s ostatními. Nezapomeňte, že se znalostmi, a dokonce i se studijními předpoklady se dá pracovat. Úspěch vašich dětí v životě záleží právě na vzdělání.

Školní řád ACGA/The School Rules & Regulations

Školní řád ACGA/The School Rules & Regulations (aktualizace září 2022) je ke stažení ve formátu pdf.

Podmínky provozu a vnitřní režim školy od 1. 9. 2020

Deset základních hygienicko-komunikačních pravidel pro rodiče a učitele:

Pro rodiče:

 • Nedívejte se na učitele jako na protivníka, ale naopak jako na spolupracovníka při výchově dítěte.
 • Nejednejte s ním jako s pedagogickým sluhou a respektujte jeho odbornost.
 • Přicházejte do školy raději se zdvořilým dotazem, ne s odhodláním bojovat.
 • Ověřujte si informace od svého dítěte, bývají často zkreslené.
 • Nepomlouvejte nikdy učitele svých dětí a rozhodně ne, když to mohou slyšet.

Pro učitele:

 • Mluvte s rodičem jako s rovnoprávným partnerem, respektujte jeho důstojnost.
 • Vnímejte rodiče jako „experta“, který nejlépe zná své dítě.
 • Komunikujte s rodiči přímo, ne prostřednictvím dítěte.
 • Berte dítě jako plnoprávnou součást učitelsko-rodičovské debaty o něm.
 • Nevnímejte každý dotaz či kritiku jako osobní útok.

Desatero připravili: Tomáš Feřtek, EDUin, o.p.s., Yinachi, s.r.o., AISIS, o.s., www.rodicevitani.cz


INSPEKČNÍ ZPRÁVA - únor 2019
Poslední státní kontrola ze strany České školní inspekce proběhla na škole 21. - 26. února 2019. Inspekční zprávu si můžete přečíst ZDE.

ACGA vzdělává a vychovává žáky v souladu s § 2 školského zákona č. 561/2004 Sb.

Zásady a cíle vzdělávání

 1. Vzdělávání je založeno na zásadách
  1. rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana,
  2. zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce,
  3. vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání,
  4. bezplatného základního a středního vzdělávání státních občanů České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ve školách, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí,
  5. svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání,
  6. zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod,
  7. hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených tímto zákonem a vzdělávacími programy,
  8. možnosti každého vzdělávat se po dobu celého života při vědomí spoluodpovědnosti za své vzdělávání.
 2. Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména
  1. rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života,
  2. získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání,
  3. pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost,
  4. pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti,
  5. utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého,
  6. poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku,
  7. získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví.
 3. Vzdělávání poskytované podle tohoto zákona je veřejnou službou.

Jak poznáte efektivní školu?

Za hlavní atributy efektivní školy je možné považovat:

 1. Profesionální vedení školy
  • Vedení školy má vizi
  • Vedení školy má dlouhodobé cíle a strategii k jejich dosažení
  • Dostatečnou kreativitu
  • Citlivost vůči pracovníkům a žákům/studentům
  • Správnou dělbu práce
  • Iniciativní a profesionální řízení změn
  • Schopnost motivovat a strhnout spolupracovníky k naplnění vize a cílů škol
 2. Sdílení vize a akceptování cílů školy spolupracovníky
  • Efektivní komunikace při sdílení vize
  • Umění přesvědčit o jejich správnosti
 3. Vhodné vzdělávací prostředí
  • Kvalita vnitřního prostředí je jedním z rozhodujících a nejsilnějších faktorů ovlivňující vnímanou kvalitu práce školy
  • Hlavní roli hraje kvalita managementu školy a jejího sboru, mezilidské vztahy a kultura škol
 4. Hodnocení kvality práce školy
  • Základní předpoklad pro efektivní fungování školy je kvalitní zpětná vazba
  • Informace o kvalitě vzdělávání musí vycházet především zevnitř školy (žáci/studenti, rodiče, pedagogové a další pracovníci školy)
  • Zpětná vazba z vnějšího prostředí (absolventi, zaměstnavatelé, školy vyššího stupně, veřejnost)
 5. Učící se škola
  • Pracovníci školy na všech úrovních neustále pracují na svém odborném růstu
  • "Pokud se přestávají učit učitelé, přestávají se učit i jejich žáci"
 6. Otevřená škola
  • Efektivní komunikace na horizontální i vertikální úrovni
  • Komunikace: otevřená, pravdivá, srozumitelná, pravidelná, bez subjektivních názorů a pohledů
 7. Vzdělávání probíhá ekonomicky efektivním způsobem
  • Kvalitní ekonomický management
  • Kvalifikované rozhodování v oblasti alokace finančních zdrojů může škole vytvořit podstatně lepší podmínky pro její efektivní fungování

Zpět na stránku Pro zájemce
 • British Council
 • AIESEC
 • Europass
 • Financován Evropskou unií
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.
Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše