Podat přihlášku do 2. kola je možné prostřednictvím systému DiPSy do 24. 5. Bližší informace v kritériích.

Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Vedení školy

Střední škola: Anglicko-české gymnázium AMAZON

Zřizovatelem školy a ředitelkou je paní Eva Kudrnová a společnost EuroEdu s.r.o., která je právnickou osobou, a ze zákona poskytuje veřejnosti vzdělávací služby za předem stanovených a pro všechny účastníky stejných podmínek.

Statutární orgán a ředitelka: Mgr. Eva Kudrnová

Zástupkyně statutárního orgánu, jednatelka pro ekonomiku a vnější vztahy: Pavla Bajuszová, MCS
Vedoucí distančního vzdělávání, didaktika: doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.

Společenská odpovědnost - Corporate Social Responsibility

Anglicko-české gymnázium AMAZON v kontextu vzdělávací organizace aktivně uplatňuje zásady „Společenské odpovědnosti firem – Corporate Social Responsibility (CSR), což znamená dobrovolné integrování principů trvale udržitelného rozvoje do dlouhodobé strategie organizace i do každodenních operací, včetně interakce s firemními stakeholdery (dodavatelé, odběratelé, zaměstnanci, management, akcionáři, stát, region, ekologická sdružení) na úrovni transparentnosti, udržování dobrých vztahů a ochrana duševního vlastnictví.


Společenská odpovědnost v praxi se projeví ve trojí odpovědnosti:

 1. ekonomické oblasti
 2. sociální oblasti
 3. environmentální oblasti.

Školská rada

V souladu s ustanovením § 167 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, zřídila dne 17. června 2008 ředitelka školy školskou radu, stanovila počet jejích členů v celkovém počtu šest (6) a vydala volební řád.
Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
Řádné volby do školské rady proběhly 24. září 2008 v souladu s volebním řadem školské rady, doplňující volby se konaly 01.09.2010, 30.09.2010, 25.11.2014,  27.11.2017, 21.06.2023.

Členové školské rady Anglicko-českého gymnázia AMAZON:

 1. Vladimíra Janečková – jmenována zřizovatelem
 2. Pavla Bajuszová – jmenována zřizovatelem
 3. Michael Maritato - zástupce volený pedagogickými pracovníky
 4. Veronika Aubrechtová – zástupce volený pedagogickými pracovníky
 5. Štěpánka Stein – zástupce volený zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky
 6. Jan Šavel – zástupce volený zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky

Předseda: Pavla Bajuszová

Oznámení o konání doplňovacích voleb do školské rady ACGA

 • Volit se budou dva členové z řad zákonných zástupců pro funkční období 01.09.2023 - 31.08.2026

Výsledky:

 1. MgA Štěpánka Stein (akademický pracovník), 29 hlasů
 2. Ing. Jan Šavel (konzultant), 22 hlasů

Nejbližší zasedání: září 2023

 • Zápis z voleb: 

Funkce rady

§ 168 odst. 1, 2, 3, 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
(1) Školská rada

 1. vyjadřuje se k návrhům školských vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád, ve středních školách a vyšších odborných školách, stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení ředitele školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanových těmito zvláštními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tímto není dotčeno.
(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci1 písmeno b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písmena b) až d )do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
(4) Ve školách , které nejsou zřízeny státem, krajem nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

Rodice vitani

"Rodiče vítáni" = škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Jsme přesvědčeni, že partnerská komunikace školy a rodičů má pozitivní vliv na rozvoj osobnosti dítěte, jeho psychiku a výsledky ve vzdělávání.

Zpět na stránku O škole
 • British Council
 • AIESEC
 • Europass
 • Financován Evropskou unií
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.
Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše