Podat přihlášku do 2. kola je možné prostřednictvím systému DiPSy do 24. 5. Bližší informace v kritériích.

Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Informace k osobním údajům

Informace k nakládání s osobními údaji

V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (dále též jen „obecné nařízení“) Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů.

Kdo je správce Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?

Správcem Vašich osobních údajů je Anglicko-české gymnázium AMAZON s.r.o., Rytířská 406/10, Praha 1.

Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?

Výkonem funkce pověřence pro ochranu osobních údajů je pověřen:

Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o.,

 • IČO: 028 70 355,
 • DIČ: CZ02870355
 • se sídlem Na Bělidle 997/15, 150 00 Praha 5,
 • zastoupená jednatelem JUDr. Janem Langmeierem
 • zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C224324

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Shromažďujeme osobní údaje žáků, jejich rodičů a případných třetích osob jejichž shromažďování je gymnáziu uloženo zákonem zejména při vedení školní matriky a dále osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu poskytnutého subjektem údajů.

Gymnázium shromažďuje tyto osobní údaje žáků: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu u cizinců, státní občanství, místo narození, místo trvalého pobytu, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, zdravotní pojišťovna, telefonní číslo, e-mailové spojení, studijní výsledky, fotografie a obrazové záznamy studenta.

Gymnázium shromažďuje tyto osobní údaje rodičů jakožto zákonných zástupců nebo třetích osob pověřených k jednání ve věcech souvisejících se studiem na gymnáziu: jméno, příjmení, místo trvalého pobytu nebo bydliště, adresu pro doručování písemností a telefonické a e-mailové spojení, zaměstnání rodičů.

K jakému účelu Vaše osobní údaje potřebujeme?

Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění právních povinností gymnázia a zabezpečení řádného průběhu vzdělávání studentů.

Komu mohou být Vaše osobní údaje předány?

Vaše osobní údaje mohou být předávány subjektům spravujícím elektronické systémy vzdělávání: Škola OnLine, MOODLE, ROKIT Partner s.r.o. IČO: 023 76 466, dále orgánům veřejné moci, zdravotním pojišťovnám, cestovním kancelářím, zájmovým vzdělávacím agenturám při organizaci škol v přírodě, adaptačního kurzu, lyžařského kurzu, zahraničního zájezdu a dalších zájezdů.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme po dobu studia a po jeho ukončení v souladu se lhůtami stanovenými právními a interními předpisy. Po uplynutí skartační lhůty jsou veškeré analogové a digitální dokumenty obsahující osobní údaje skartovány.

Jsou Vaše osobní údaje předávány do zahraničí (státy mimo EU a mezinárodní organizace)?

Vaše osobní údaje mohou být předány do zahraničí pouze v případě zahraničního zájezdu žáků.

Jaká jsou Vaše práva a povinnosti?

V souladu se zpracováním osobních údajů zaměstnavatelem můžete uplatnit následující práva:

právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 obecného nařízení),
právo na opravu osobních údajů (čl. 16 obecného nařízení),
právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 obecného nařízení),
právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 obecného nařízení),
právo na přenositelnost údajů (čl. 20 obecného nařízení),
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 odst. 1 obecného nařízení),
právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 obecného nařízení).

Zpět na stránku O škole
 • British Council
 • AIESEC
 • Europass
 • Financován Evropskou unií
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.
Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše