Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young. - Henry Ford

Vyhledávání
10 důvodů, proč studovat na Amazonu

Prevence a poradenství

Významnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu na Anglicko-českém gymnáziu AMAZON je individuální přístup ke studentům a odborný poradenský program. 

Poradenské služby zajišťované pracovníky školy:

 • školní metodik prevence
 • výchovný poradce
 • kariérní poradce
 • podpora nadaných a talentovaných žáků
 • studijní kouč
 • psycholog
 • psychoterapeut

Cílem poradenského programu je aktuální pomoc při:

 • zlepšení komunikace
 • sdílení školních úspěchů či neúspěchů
 • orientaci v profesním i osobním životě studenta
 • realizace jedince v třídním kolektivu i mimo něj
 • pomoc v překonávání bariér
 • rozvoj individuálních předností a v neposlední řadě
 • budování morálních kvalit u každého jednotlivce.

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

 • Ujasnění vzdělávacích priorit.
 • Konzultace k identifikaci profesních zájmů.
 • Aktivní vyhledání vhodných vysokých škol ve vybrané zemi.
 • Poradenství v oblasti přijímacího řízení.
 • Tvorba motivačního dopisu a plánu kariérního růstu.
 • Poradenství v oblasti podpory studia na VŠ (finance apod.).

Službu kariérového poradce mohou využít všichni žáci školy, primárně je ale určena posledním ročníkům. Vždy proběhne seznamovací rozhovor, na němž jsou stanoveny okruhy zájmu studia ze strany studenta, a také preferované země. Posléze kariérový poradce vytipuje vhodné studijní obory v dané zemi a poskytne veškerý servis související s přijímacím řízením a přípravou na studium v dané lokalitě. Schůzky jsou mnohdy opakované a velmi intenzivní.

AMAZON ACADEMIC ASSISTANCE Program

 • School and State Maturita Preparation
 • Exam Preparation Assistance
 • Grammar Consultation
 • Vocabulary & Language Consultation
 • American University Guidance
 • U.K. University Guidance
 • Writing and SHAKE Advisor

Působnost studijního kouče

Službu studijního kouče mohou využít všichni žáci školy. Nově přijatým uchazečům pomáhá zvládnout nelehký přechod ze základní školy na gymnázium, studentům čtvrtého ročníku asistuje při přípravě na maturitní zkoušky. Radí, jak si lépe organizovat školní povinnosti a tím zefektivnit domácí přípravu, jak si dělat zápisky, jak se správně učit nebo jaké pomůcky a metody využít k většímu komfortu při studiu. Studenty motivuje a formou individuálních či skupinových setkání je jim nápomocen po celou dobu studia.

Výkonem specializované činnosti studijního kouče je pověřen Tomáš Malimánek (tomas.malimanek@acga.cz)

Výkonem specializované činnosti spočívající v kariérním poradenství a v podpoře nadaných žáků je pověřen PaedDr. Karel Myška, Ph.D. (studiumVS@acga.cz)

Výkonem specializované činnosti psychologického poradenství je pověřena Karolína Schubertová (karolina.schubertova@acga.cz) 

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP), se kterou naše škola spolupracuje:

PPP pro Prahu 1
Francouzská 56
101 00 Praha 10
Kontaktní osoba:
Tel.: 267 997 054
E-mail: idanova@ppppraha.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Daňová Jurčová (psycholog, metodik prevence)

Termín návštěvy je možné domluvit telefonicky nebo emailem.
V případě specifických poruch učení (SPU) spolupracuje psycholog se speciálním pedagogem.

Prevence

Jsme zde pro žáky, učitele i rodiče. Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům sociálně patologických jevů, případně minimalizovat jejich negativní dopad, včetně dalšího šíření.

Minimální preventivní program je ke stažení v MOODLU po přihlášení, umístěn ve třídách pro žáky a v kabinetech pro učitele.

Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže zahrnuje především aktivity v oblastech prevence:

 • násilí a šikanování
 • záškoláctví
 • kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování
 • ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže
 • xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu
 • užívání návykových látek (vč. opomíjeného alkoholu a kouření), anabolik, medikamentů a dalších látek
 • netolismu (viruálních drog) a patologického hráčství (gambling)
 • diváckého násilí
 • komerčního sexuálního zneužívání dětí
 • syndromu týraných a zneužívaných dětí
 • sekt a sociálně patologických náboženských hnutí

Cílem působení v oblasti prevence sociálně patologických jevů je dítě:

 • odpovědné za vlastní chování a způsob život v míře přiměřeného jeho věku
 • s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům
 • schopné dělat samostatná (pokud možno správná) rozhodnutí
 • přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi
 • schopné řešit, případně schopné nálézt pomoc pro řešení problémů
 • s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám
 • podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek.

Nespecifická primární prevence představuje základ a nosný prvek celého systému prevence, jde o volnočasové aktivity určené nejširším vrstvám dětí a mládeže, umožňující harmonický rozvoj osobnosti jednotlivce. Existovaly by i za absence sociálně patologických jevů.
Specifická primární prevence je realizována v rámci podpůrných programů pro rizikové skupiny, pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami jako prevence před exkluzí. Součástí specifické primární prevence jsou Standardy specifické primární prevence, které jsou cestou ke zkvalitnění preventivních aktivit.

Výkonem specializované činnosti metodika prevence je pověřena Mgr. Kristýna Vítová (kristyna.vitova@acga.cz)

Zpět na stránku Život ve škole
 • British Council
 • AIESEC
 • Europass
 • Financován Evropskou unií
 • UNICEF
 • ADRA
 • The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.
Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše